PROČ MY?...smiley
NEJNIŽŠÍ CENY
GARANCE ORIGINÁLU
VŠE MÁME SKLADEM
RYCHLÉ DODÁNÍ
PTEJTE SE NA COKOLI
PŘIJĎTE K NÁM

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě s elektronickou adresou http://www.digipartner.cz provozovaném společností BD Soft, s.r.o..

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, kterým je společnost BD Soft, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4, IČ: 49679325, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C , vložka 21641 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami vzájemnou dohodou smluvních stran.


Vymezení pojmů
Prodávající je  obchodní společnost BD Soft, s.r.o., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4; IČ: 49679325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 21641.

Prodávající  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Adresa provozovny registrované Živnostenským úřadem Praha 4 je místem podnikání provozovatele obchodu.
 

DIGIPARTNER., prodejna DIGITÁLNÍ TECHNIKA, Senovážné náměstí 16, 110 00, Praha 1.


Na tuto adresu zasílejte korespondenci týkající se obchodních případů realizovaných v elektronickém obchodě, zboží k reklamaci a zboží vrácené ve lhůtě stanovené zákonem. V provozní době lze reklamace uplatnit osobně, je možné zde zboží vybrané v elektronickém obchodě za splnění níže uvedených podmínek zakoupit. V zájmu urychlení vyřizování doporučujeme neužívat ke korespondenci adresu sídla společnosti a důrazně upozorňujeme, že na adrese sídla provozovatele elektronického obchodu přijímáme jen listovní zásilky České pošty, s.p.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a závazným potvrzením objednávky provozovatelem. Přijetí objednávky provozovatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativní zprávou zaslanou na zadanou adresu elektronické pošty kupujícího. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím provozovatele obchodu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Samotné elektronické potvrzení o přijetí objednávky není považováno za závazné. U některých objednávek (první nákup, větší množství apod.) Vás před potvrzením objednávky zboží zkontaktujeme pro potvrzení této objednávky telefonicky případně e-mailem. Je proto NUTNÉ, aby bylo možné zastihnout Vás na udaném telefonickém kontaktním čísle, případně abyste reagovali na e-maily, které Vám budeme zasílat. Pokud se provozovateli obchodu nezdaří provést kontakt s kupujícím před potvrzením objednávky opakovaně a kupující neprojeví součinnost, má prodávající právo objednávce přidělit status "zrušeno". Poté může provozovatel obchodu takovou objednávku kdykoli dle svého uvážení vyřadit z evidence rozpracovaných objednávek. Potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, je jí přidělen status "potvrzeno". Pokud nedojde k porušení podstatných podmínek smluvených v době potvrzení objednávky, jsou jí obě strany vázány s vědomím, že na jejím základě byla uzavřena kupní smlouva. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky t.j. přesná specifikace zboží a jeho množství, cena za zboží a přepravu, způsob dodání a termín dodání zboží. Zboží zasíláme výhradně do České Republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři popřípadě kontaktních údajů v zákaznickém adresáři registrovaného zákazníka a její přijetí prodávajícím. Vyplněním identifikačních údajů o podnikatelském subjektu  nedojde k uzavření spotřebitelské smlouvy. Údaje o zákazníkovi a fakturačním kontaktu musí být ve shodě. Objednávky, kde bude jako zákazník uveden spotřebitel a fakturační kontakt podnikatel, nebudou vyřizovány.

Ceny zboží v sobě zahrnují všechny daně a poplatky a jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky. V některých případech je nabízeno také zbožíi od jiných prodejců. Tato skutečnost je vždy zřetelně uvedena v popisu konkrétního zboží. Jedná se buď o nabídku zboží od jiných osob než je prodávající (tzv. komisní prodej), nebo o použité zboží. Provozovatel v takovém případě před potvrzením objednávky sjedná s kupujícím písemně podmínky uzavření kupní smlouvy. Vytvoření objednávky kupujícím je v takovém případě nezávaznou poptávkou kupujícího, na jejímž základě kupující obdrží závazný návrh kupní smlouvy. Toto zboží je dostupné v provozovně provozovatele obchodu a není určeno k přímému prodeji prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Provozovatel obchodu se zavazuje spotřebiteli, že ručí úplně a bezvýhradně za splnění všech závazků plynoucích z kupní smlouvy, kterou provozovatel uzavřel v zastoupení jiného prodávajícího jeho jménem a na jeho účet.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě oznámení  kupujícímu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Prodávající si dále vyhrazuje právo požadovat od kupujícího úhradu části, nebo celé hodnoty objednávky předem, ikdyž kupující v objednávce zvolil platbu při převzetí výrobku.  Jde zejména o neobvyklé objednávky, např. větší množství určitého produktu objednaného spotřebitelem, nebo o objednávky kupujícího, který již v minulosti nedodržel své závazky vůči provozovateli obchodu nebo prodávajícímu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců, datové nosiče a paměťové karty - životnost 3 měsíce).

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst  1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti Praha 1, Senovážné náměstí 16 .

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty provozovatele obchodu reklamace@digipartner.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například sluchátka, handsfree apod.),
    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
    uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Ujednání o vlastnostech prodávaného zboží

 

Prodávané zboží je importováno zejména ze zemí EU a není z distribuce oficiálního zástupce výrobce pro Českou Republiku. Zejména pro zboží v kategoriích Mobilní telefony a Tablety platí, že pokud není výslovně uvedeno jinak, jedná se o prodej upravených výrobků ve smyslu § 10 odstavec 6. zákona 634/1992. Prodejce zajistil před prodejem přehrání firmwaru prodávaného výrobku, aby byl podporován český jazyk v menu výrobku a jiné softwarové parametry odpovídaly potřebám provozu v České republice. Přístroje jsou spůsobilé k provozu s kartami SIM operátorů zemí EU. Obsah dodávaného balení i některé další parametry se mohou lišit od prodejního balení pro Českou republiku, tato skutečnost nemůže být považována za vadu. Veškeré zboží lze zaslat k odstranění vad výhradně prodávajícímu.
 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Pro účely komunikace ve věcech reklamace zboží a jeho vrácení ve lhůtě 14 dnů se doporučuje užívat výhradně adresu elektronické pošty provozovatele obchodu reklamace@digipartner.cz.  Přijetí každé zprávy odeslané kupujícím na tuto adresu je nejpozději následující pracovní den provozovatelem potvrzeno. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na čísle 602110011.

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@digipartner.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech dopravy a platby jsou uvedeny zde.

Rezervace zboží k osobnímu odběru v provozovně je platná jeden, maximálně dva pracovní dny. Rezervace musí být vždy potvrzena provozovatelem obchodu telefonicky nebo e-mailem.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Objednávka spotřebitele je po potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Veškeré skutečnosti týkající se uzavřené kupní smlouvy se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1.2023

 

DODATEK K AKTUÁLNÉ PLATNÝM VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM PLATNÝ OD 1.4.2016

 Iinformace pro spotřebitele o možnosti alternativního řešení sporů

Vážení zákazníci, spotřebitelé, dovolujeme  si Vás  informovat o nové možnosti řešení případných sporů, které by mohly vzniknout v rámci obchodního styku mezi námi jako prodávajícím a našimi klienty – spotřebiteli.
Dne 28. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, která novým zněním § 14 stanovila povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení případných sporů.
Vzhledem k našim obchodním činnostem je pro případné spory příslušná vždy Česká obchodní inspekce.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

 Mimosoudní řešení sporů tak, jak bude probíhat u České obchodní inspekce, neznamená autoritativní rozhodování jako např. soudu. Podstatou je to, že v případě, kdy bude kupující - spotřebitel nespokojen s námi poskytnutými službami a tuto nespokojenost se nepodaří urovnat vzájemnou dohodou, může nově, krom již tradičních cest (např. soud), podat návrh na zahájení řízení u České obchodní inspekce, a to do jednoho roku od data kontaktování prodávajícího za účelem řešení sporu (typicky např. od data první reklamace). Česká obchodní inspekce prodávajícího následně vyzve, aby se k dané věci vyjádřil, a ze zákona má prodejce povinnost do 15 dnů od doručení takové výzvy se vyjádřit. Následně se Česká obchodní inspekce bude snažit dovést strany (tedy naší společnost a Vás) k dohodě. Řízení může skončit několika způsoby, přičemž nejčastější budou následující:
• dojde k dohodě a tím se spor vyřeší, nebo
• nedojde k dohodě a pak pracovník České obchodní inspekce vyhotoví písemně svůj odborný názor na řešený problém, a tento pak lze použít např. jako důkazní prostředek u soudu.
Pokud dojde k dohodě, nelze následně žalovat řešený spor, ale pouze případné porušení sjednané dohody. České obchodní inspekci se neplatí žádný poplatek za vedení řízení, a každý účastník si nese svoje náklady bez možnosti jejich náhrady.

 

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - reklamace - formát DOC

Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění - reklamace - formát PDF

Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů - formát DOC

Vzorový formulář - odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů - formát PDF


Na naší webové stránce využívame soubory cookies, které používáme k zajištění správné funkčnosti stránky, přizpůsobení jejího obsahu a analýzu návštěvnosti. Souhlasíte s používáním souborů cookies?

Zásady ochrany osobních údajů

 

Technické cookies

Technické nebo funkční cookies zabezpečují funkce, které mají sloužit návštěvníkovi webové stránky, bez nichž webové stránky nemohou správně fungovat.

Analytické cookies

Tyto cookies nám pomáhají shromažďovat údaje jak návštěvníci používají naši webovou stránku a odstraňovat případné chyby, které se při procházení webu najdou.

Marketingové cookies

Tyto cookies nám pomáhají zobrazovat vám v reklamních prostorách obsah, který vás opravdu zajímá a představit vám novinky na našem e-shopu.
 
 
 
Spravovat cookies
Potvrdit výběr
Souhlasím
Nesouhlasím